Admission Hotline : 08800893636 | Toll free no : 180030709980

  Enquiry     Login     Registration     FAQ

Empanelled with Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna

Deen Dayal Upadhaya Grameen Kaushal Vikas Yojana

Recognised By Indian Medical Association

indian logo

Training Partner Jaipur

TRAINING PARTNER JAIPUR

The Dream Welfare Society
Ms Priyanka Sharma, Chairperson
E-707, Nakul Path, Near Vidhan Sabha,
Lalkothi, Jaipur, Rajasthan
Email : sharmapriyanka.g@gmail.com